bip.gov.pl
A A A K

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Usugi w zakresie realizacji dodatkowych zaj/kursw zawodowych dla uczniw i nauczycieli z Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego w Gootczynie w ramach projektu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Usugi w zakresie realizacji dodatkowych zaj/kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego w Gootczynie w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gootczynie drog do sukcesu na rynku pracy
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usugi
Zamieszczanie ogoszenia: Zamieszczanie obowizkowe
Ogoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej

- Ogoszenie

- SWIZ

PROTOKÓ Z OTWARCIA OFERT 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 16.09.2018 20:10
Publikacja ostatniej zmiany: 25.09.2018 14:39
Dokument oglądany razy: 555
Podlega Ustawie