bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 16.10.2017 z powodu:
,

NABR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PAC

16.11.2015

DYREKTOR ZESPOU SZKÓ CKR
im. A. witochowskiego w Gootczynie
OGASZA NABÓR
NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PAC


Wymagania niezbdne:
1. Wyksztacenie wysze odpowiedniej specjalnoci lub rednie o profilu ogólnym lub zawodowym, umoliwiajce wykonywanie zada na stanowisku.
2. Co najmniej trzyletni sta pracy na zblionym stanowisku.
3. Umiejtno obsugi programów komputerowych (program kadrowo-pacowy, patnik).
4. Znajomo przepisów dot. ubezpiecze i podatków.
5. Znajomo obsugi programów PATNIK, e-PFRON, bankowoci elektronicznej.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomo obsugi programu pacowo-kadrowego VULCAN.
2. Znajomo Ustawy o Finansach Publicznych.
3. Biega obsuga komputera i programów biurowych; atwo redagowania pism.
4. Komunikatywno, umiejtno pracy w zespole, umiejtno organizacji pracy.
5. Kreatywno, dyspozycyjno, odpowiedzialno.
6. Skrupulatno i terminowe wykonywanie zada.
7. Dodatkowym atutem kandydata bdzie znajomo zasad ksigowoci i sprawozdawczoci budetowej.

Zakres obowizków:
1. Sporzdzanie list pac wynagrodze osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.
2. Naliczanie wypat wynagrodze chorobowych i zasików chorobowych, macierzyskich.
3. Naliczanie odpisu na ZFS, oraz wypat wiadcze socjalnych.
4. Sporzdzanie i wysyanie przelewów do banku z wypat i potrce.
5. Sporzdzanie zawiadcze o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS RP-7.
6. Sporzdzanie sprawozda rocznych do Urzdu Skarbowego (PIT-y).
7. Wystawianie zawiadcze o dochodach pracowników na danie osoby zainteresowanej.
8. Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS.
9. Tworzenie miesicznego rozliczenia z ZUS (skadki od wynagrodze).
10. Sporzdzanie sprawozda dot. zatrudnienia w tym do GUS.
11. Inne czynnoci zlecone przez Dyrektora i Gównego Ksigowego.

Warunki pracy i pacy:
1. Umowa o prac na czas okrelony z moliwoci przeduenia na czas nieokrelony.
2. Zatrudnienie od dnia 01.01.2016r.
3. Miejsce pracy: Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie


Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny, CV
2. Dokument potwierdzajcy tosamo (kserokopia)
3. Dokumenty potwierdzajce posiadane wyksztacenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a take dowiadczenie zawodowe i sta pracy (kserokopie).
4. Owiadczenie o niekaralnoci kandydata.
5. Owiadczenie zawierajce zgod na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zwizane z ogoszonym naborem. Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)


Termin i miejsce skadania dokumentów:


Dokumenty z dopiskiem „Nabór –specjalista ds. pac”naley skada (osobicie lub przesa poczt) w sekretariacie ZSCKR w Gootczynie ul. Ciechanowska 18 b, 06-430 Sosk (od godz. 7.30 - 15.30) do dnia 30.11.2015r. godz.15.
Oferty zoone po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane.
Postpowanie naboru obejmuje analiz dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Nadesanych dokumentów nie zwracamy.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostan poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru bdzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

W miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia niniejszego ogoszenia o naborze wskanik zatrudnienia osób niepenosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudniania osób niepenosprawnych by niszy ni 6%.

Dyrektor ZSCKR w Gootczynie
Wiesawa Gsiorowska

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 16.11.2015

Dokument oglądany razy: 1820
« inne aktualności