bip.gov.pl
A A A K

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa dwóch budynków inwentarskich

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Og�oszenie nr 623496-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.


Zespó� Szkó� Centrum Kszta�cenia Rolniczego im. A. �wi�tochowskiego w Go�otczy�nie: Przebudowa dwóch budynków inwentarskich
OG�OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

- OG�OSZENIE

- SIWZ

- Kosztorys �lepy (ofertowy) obora

- Kosztorys �lepy (ofertowy) koziarnia

- Projekt Obora

- Projekt Koziarnia

- O�wiadczenie grupa kapita�owa

- PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWIZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- Zawiadomienie o UNIEWA�NIENIU POST�POWANIA

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 19.11.2019 10:02
Publikacja ostatniej zmiany: 02.04.2020 09:42
Dokument oglądany razy: 554
Podlega Ustawie