bip.gov.pl
A A A K

Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia czci budynku inwentarskiego na sal dydaktyczn.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia czci budynku inwentarskiego na sal dydaktyczn
Numer ogoszenia: 72490 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogoszenie dotyczy: -  zamówienia publicznego , zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .

ZAMAWIAJCY : Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie , ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sosk, woj. mazowieckie, tel. 023 6713031, faks 023 6713031.
Adres strony internetowej zamawiajcego: www.bratne.republika.pl

 - OGOSZENIE

 - SIWZ

 - PRZEDMIAR

 - Projekt budowlany

 - Projekt instalacji sanitarnych

 -Projekt instalacji elektrycznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

"Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia czci budynku inwentarskiego na sal dydaktyczn"

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 31.03.2016 12:04
Publikacja ostatniej zmiany: 27.04.2016 12:32
Dokument oglądany razy: 729
Podlega Ustawie